კვლევები

სამართლიანი სასამართლოს უფლება, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებში- პრობლემათა ანალიზი, 2021

24.11.2021
ფონტის ზომა
სახელმწიფო ვალდებულია, ჩამოაყალიბოს ეფექტიანი საკანონმდებლო ბაზა და მართლმსაჯულების სისტემა, რომლის ფარგლებშიც, სხვა საპროცესო უფლებებთან ერთად, მაქსიმალურად იქნება გარანტირებული სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლება. ამ მიზნის მიღწევა შესაძლებელია ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული კანონმდებლობის შექმნითა და სასამართლო სისტემის ფართომასშტაბიანი რეფორმით, რომელიც მოიცავს როგორც მოსამართლეების დამოუკიდებლობის გარანტიების შექმნას, ისე ეფექტიანი გამოძიებისა და სამართალწარმოების სისტემის ჩამოყალიბებას.

განაგრძეთ კითხვა: 

სამართლიანი სასამართლოს უფლება, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებში- პრობლემათა ანალიზი, 2021
კვლევები